Referencie

Státní úrad inspekce práce logo

Státní úřad inspekce práce je orgán štátnej správy Českej republiky, ktorého hlavnou úlohou je kontrola dodržiavania povinností, plynúcich z pracovnoprávnych predpisov vrátane predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.Státní úřad inspekce práce je riadený Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky. Okrem kontrol patrí k základným úlohám úradu poradenská, konzultačná a osvetová činnosť. Naša spolupráca s úradom začala v roku 2012 prostredníctvom integrátora.

Kontrolórsky systém

Začiatok projektu: Máj 2013

Cieľom projektu bolo vytvoriť platformu, ktorá by uľahčila prácu pracovníkom inšpektorátu práce pri kontrolných činnostiach. Dielo bolo realizované na technológii Microsoft Dynamics CRM 2011.