Referencie

Portus Praha - Millennium referencia

Portus Praha, z. ú. je  všeobecne prospešná spoločnosť so sídlom v Českej republike, ktorej hlavným poslaním je napomáhať, aby ľudia s mentálnym postihnutím neboli vylúčení z našej spoločnosti. Prostredníctvom svojich projektov ich podporuje a pomáha im dôstojne bývať, pracovať a rozvíjať sa bez rozdielu voči zvyšku spoločnosti. V rámci svojej činnosti organizuje nadačné akcie, školenia, vzdelávacie kurzy či výrobu darčekových predmetov a tzv. „dobrôt s príbehom“. Medzi najznámejšie aktivity Portus Praha patrí „Cihla“ – celoštátna benefičná zbierková a osvetová kampaň.

CRM customizácia a zaškolenie používateľov

Každodenná realizácia dobročinných projektov organizácie Portus Praha si vyžadovala vysokú mieru koordinačného úsilia, ako aj existenciu CRM systému na evidenciu a efektívne riadenie jej aktivít. Z tohto dôvodu sa na nás v septembri 2017 Portus Praha obrátil s prosbou o pro bono pomoc – prispôsobenie systému Dynamics CRM (ten si organizácia v priebehu roku implementovala in-house, bez akejkoľvek customizácie) a následne o zaškolenie používateľov systému.

Počiatočná analýza preukázala, že organizáciou nasadené a jej potrebám neprispôsobené CRM riešenie neumožňovalo využiť plný potenciál práce so CRM systémom a všetky jeho výhody. Na jej základe sme realizovali customizáciu riešenia Microsoft Dynamics CRM tak, aby umožňovala evidenciu právnických, ako aj fyzických osôb, kontaktných informácií, aktivít organizácie či jej dobročinných príspevkov. Rovnako sme pre organizáciu zaviedli evidenciu rôznych kategórií príspevkov (napr. z nadačných akcií, dobrovoľných darov, školení, vzdelávacích kurzov, predaja predmetov a pod.) a pre každú z týchto kategórií sme vytvorili samostatnú entitu s vlastnými atribútmi pre ich efektívnejšie spravovanie. Po úspešnej customizácii na základe požiadaviek klienta prebehlo dvojdňové školenie, počas ktorého sa používateľom CRM riešenia z organizácie Portus Praha vysvetlilo, ako pracovať v novo navrhnutom systéme.