Referencie

Octigon logo

Spoločnosť Octigon poskytuje kvalifikované konzultačné služby a rozsiahle know-how v oblasti grantového poradenstva pri získavaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a v oblasti verejného obstarávania obstarávateľom i uchádzačom vo verejnom obstarávaní. Našim klientom je od roku 2014.


Aplikácia na vytváranie výkazov

Vzhľadom na zameranie spoločnosti na rôzne grantové a štrukturálne projekty má Octigon voči kontrolným orgánom povinnosť evidovať a vykazovať časový fond ľudí pracujúcich na jednotlivých projektoch. Evidenciu zasiela na pravidelnej báze vo forme výkazov kontrolnému orgánu, pričom tieto výkazy musia byť v predpísanej forme. Zamestnanci Octingonu tak trávili veľa času manuálnym spracovaním údajov, ktoré im zasielali realizátori daných projektov, pričom výsledkom bol výkaz v podobe Excel súboru.

Nový informačný systém pre evidenciu výkazov vo forme aplikácie sme postavili na existujúcej platforme SharePointu 2013 Online od spoločnosti Microsoft. Ten bol súčasťou novej platformyOffice 365, na ktorú spoločnosť Octigon prešla tesne pred zahájením projektu.

Aplikácia na vytváranie výkazov priniesla spoločnosti Octigon nasledovné benefity:

  • Implementáciou systému na evidenciu a výkazníctvo časového fondu projektových manažérov došlo k zníženiu manuálnej prácnosti, vďaka čomu môžu koordinátori projektov venovať podstatnú časť svojho času koordinačnej, produktívnej práci.
  • Eliminovali sme potrebný čas na manuálnu kontrolu správnosti výkazov.
  • Vďaka komplexnému pohľadu na projekty získal klient lepšiu prehľadnosť pri práci.
  • Evidenčný systém priniesol vyššiu efektivitu a jednoduchosť v práci s výkazmi.
  • Znížilo sa riziko chybovosti, ktoré manuálne vypĺňanie výkazov so sebou prináša.
Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)