Referencie

MZČR Ministerství zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre zdravotné služby, ochranu verejného zdravia, zdravotnícku vedeckovýskumnú činnosť a pre poskytovateľov zdravotných služieb v priamej riadiacej pôsobnosti. Zásady činnosti ministerstva sú stanovené § 10 zákona č. 2/1969 Zb., o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy ČSR. Naša spolupráca s ministerstvom začala v roku 2013 prostredníctvom partnerského integrátora.

Register pitnej vody

Začiatok projektu: Marec 2014

Účelom Registra pitnej vody (PiVo) je zber, evidencia a vyhodnocovanie kvality vzoriek vody. Do registra vstupuje množstvo organizácií, štátnych i súkromných, fyzických aj právnických osôb. Cieľom projektu bola modernizácia už existujúceho informačného systému, ktorý vytvára spoločné prístupové miesto pre všetky vstupujúce osoby.

10 mesiacov trvajúci projekt sme úspešne ukončili na konci februára 2014. Počas projektu sme využili znalosť JTP (tzv. jednotná technologické platforma, dodávaná integrátorom), Microsoft .NET a MSSQL Server 2008 R2.

 
Stiahnuť prípadovú štúdiu (pdf)