Referencie

Logo klienta Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť financií, daní, colníctva, cien, finančnej kontroly a vnútorného auditu. Ministerstvo s našou spoločnosťou spolupracuje od roku 2005.

Informačný systém SEMP na správu a monitorovanie minimálnej a štátnej pomoci

Dodanie projektu: Marec 2014

IS SEMP je komplexným riešením na správu a monitorovanie minimálnej a štátnej pomoci. Jeho implementáciou sme verejnosti sprístupnili informácie o poskytovanej pomoci prostredníctvom webového portálu, vďaka čomu sú zainteresované osoby v reálnom čase informované o priebehu jej poskytovania. Riešenie zároveň zvyšuje efektívnosť kontrolných mechanizmov nad celým procesom.

Nasadením informačného systému pre MF SR sme okrem iného zabezpečili aj:

  • zníženie chybovosti vo výkazoch pri čerpaní pomoci;
  • zefektívnenie práce štátnych zamestnancov;
  • zautomatizovanie niektorých doposiaľ manuálne vykonávaných aktivít (napr. sledovanie stropu minimálnej pomoci a jeho manuálne spracovávanie);
  • úsporu nákladov na spracovanie žiadostí o poskytnutej pomoci;
  • celkový prehľad o čerpanej pomoci a aktivitách vďaka možnosti reportingu;
  • migráciu existujúcich dát do novovytvoreného systému SEMP a jeho integráciu s inými systémami.
Vďaka nami dodanému systému dokázalo MF SR splniť legislatívne požiadavky, kedy je štát podľa nariadenia Európskej únie od roku 2016 povinný udržiavať register štátnej pomoci a jeho informácie následne sprístupňovať verejnosti na internete.

Integrácia IS SEMP na CSRú

Zamestnanci ÚPRSVaR mali každý mesiac povinnosť manuálne zaznamenávať vyše 1 000 záznamov o príjemcoch a jednotlivých prípadoch poskytnutej pomoci do vlastného informačného systému. Túto istú povinnosť však majú aj voči MF SR, kedy bolo potrebné zaznačovať tie isté informácie aj do systému na monitorovanie štátnej a minimálnej pomoci.

S cieľom odbremeniť pracovníkov od duplicitného manuálneho zadávania dát do oboch systémov a súčasne zvýšiť kvalitu a dostupnosť údajov sa MF SR rozhodlo automatizovane prepojiť informačný systém IS SEMP so systémom Centrálnej správy referenčných údajov (CSRÚ). Ako centrálny komunikačný bod verejnej správy je CSRÚ integrovaný naprieč ostatnými štátnymi informačnými systémami. Vśetky údaje, ktoré sa zadávajú do systému používaného ÚPSVaR-om sú vďaka systémovej integrácií automaticky ukladané aj do IS SEMP.

Riešenie prispieva k vyššej kvalite dát, ich konsolidácii a kontextovému prepojeniu. Rovnako odbremenilo zamestnancov ÚPSVaR-u od nadbytočnej administratívnej záťaže eliminovaním potreby duplicitného zaznamenávania údajov.

HelpDesk systém a databáza znalostí

Začiatok projektu: December 2009

Riešenie je postavené na platforme MS Dynamics CRM s prezentačnou časťou integrovanou do známeho prostredia intranetu. Riešenie umožňuje jednoduché zadávanie požiadaviek, sledovanie histórie požiadaviek, personalizovaný zoznam požiadaviek napr. na IT, výkon služieb, osobný úrad a iné. Súčasťou riešenia je aj poskytovanie znalostnej databázy pre odbúranie pracnosti jednotlivých oddelení.

Aplikácia na správu pracovných skupín

Začiatok projektu: December 2009

Aplikácia slúži a vytvára priestor na správu jednotlivých odborných pracovných skupín.  Je to jednotný pracovný nástroj pre pracovné skupiny, kde nájdu ich členovia informácie o aktuálnych plánoch, úlohách a novinkách v rámci skupiny. Aplikácia taktiež sprístupňuje kontaktné údaje v rámci skupiny, aktuálne udalosti a aktuálne dokumenty. Súčasťou systému sú rôzne prehľady a kalendáre vrátane DMS na správu dokumentov.

Riešenie na manažovanie procesov evidencie softvéru

Začiatok projektu: Apríl 2009

Riešenie pre správu softvérových licencií je centralizovaným systémom pre organizácie štátnej správy, ktoré uľahčuje zber požiadaviek a následnú tvorbu rozpočtov týchto inštitúcií. Riešenie zastrešené MF SR sa skladá z dvoch častí – z frontendového Portálu pre evidenciu licencií a backendovej aplikácie. Využitím efektívneho systému centralizovaného zberu požiadaviek v rámci celej štátnej správy na Slovensku tak Ministerstvo financií SR dosiahlo zefektívnenie procesu nahlasovania počtu softvérových licencií a následnej tvorby rozpočtu inštitúcií pre ďalšie roky.

Internetová prezentácia ministerstva

Internetová stránka umožňuje prehľadne štruktúrovať informačné posolstvá a diverzifikovať zodpovednosť za obsah. Rovnako prináša prívetivejší dizajn a prehľadnejší užívateľský systém, ktorý zodpovedá súčasným trendom webových stránok. Občania Slovenskej republiky získali prístup k rozsiahlej agende ministerstva a jeho podriadených organizácií.

Intranetový portál pre zamestnancov ministerstva

Intranetová aplikácia Ministerstva financií SR tvorí plnohodnotný komunikačný nástroj na prístup zamestnancov ministerstva ku všetkým dostupným relevantným informáciám. Z funkčného hľadiska je aplikácia navrhnutá ako webová stránka so systémom prístupových práv, ktoré umožňujú používateľom prístup k jednotlivým informáciám a dokumentom. Tie sa do intranetovej aplikácie preberajú z existujúcich systémov MFSR.