Referencie

Eximbanka SR

Exportno-importná banka Slovenskej republiky je špecializovaná finančná inštitúcia, ktorá spája v sebe bankové a poisťovacie činnosti s cieľom podpory exportu. Poslaním banky je podpora slovenského exportu prostredníctvom bankových a poisťovacích aktivít. Jej úlohou je zlepšiť  hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských výrobcov na zahraničných trhoch. Našim zákazníkom je od roku 2011.

Riešenie porád manažmentu a úloh pracovníkov banky

Začiatok projektu: November 2011

Riešenie umožňuje organizovať činnosti súvisiace  s organizáciou porád orgánov EXIMBANKY SR a riešiť úlohy vyplývajúce z jednotlivých druhov porád. V systéme je možné plánovať poradu s termínom a predkladanými materiálmi, prípravu programu, vytváranie obsahu porady, generovanie pozvánky, vytvorenie zápisu z porady vrátane záznamu diskusie a na základe zápisu z porady automatické generovanie úloh pre pracovníkov EXIMBANKY SR. Systém generuje rôzne prehľady porád a úloh podľa požiadaviek používateľov a nastavených prístupových práv na jednotlivé činnosti.