Pravidlá ochrany osobných údajov

Kto sme

Spoločnosť Millennium, spol. s r. o. už vyše 19 rokov dodáva biznis IT riešenia svojim klientom na slovenskom, ako i medzinárodnom trhu. Zaväzuje sa chrániť súkromie osôb, ktoré mu poskytnú svoje osobné údaje a k zabezpečeniu ochrany informácií pristupuje s maximálnou zodpovednosťou. Zaväzuje sa k jasnému a transparentnému informovaniu o tom, aké informácie zbiera a na aké účely ich využíva.

 

Ochrana osobných údajov 


Všetky osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018. Môžete sa na neho kedykoľvek obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy privacy@millennium.sk.

 

Aké osobné údaje zbierame a na aké účely? 

Správca zbiera údaje pre nižšie uvedené účely. Subjekt údajov označuje, či súhlasí s tým, aby boli jeho osobné údaje (meno, priezvisko, tituly, názov spoločnosti, pracovná pozícia, e-mail a telefonický kontakt) spracované na nasledovné účely: 

  • Marketingová komunikácia, zasielanie kvartálnych newsletterov, zdieľanie informácií o dianí v spoločnosti Správcu, akciách, seminároch a iných udalostiach, ktoré Správca organizuje, alebo sa ich účastní, a to prostredníctvom elektronickej komunikácie. Subjekt údajov poskytuje súhlas pre tieto účely dobrovoľne. 

 

Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené ďalším subjektom, ktoré sa na základe zmluvy podieľajú na spracovaní Vašich osobných údajov, a to výhradne na účely uvedené v odseku "Aké osobné údaje zbierame a na aké účely?". Ide najmä o poskytovateľov IT služieb a aplikácií tretích strán, spracovateľov poskytujúcich služby spracovania osobných údajov na marketingové účely a ďalšie subjekty, ktoré našej spoločnosti dodávajú služby. Subjekt údajov tiež súhlasí s tým, aby Správca poskytol Údaje k spracovaniu aj subjektom, ktoré so Správcom tvoria skupinu.  

 

Doba ukladania osobných údajov 

Údaje v uvedenom rozsahu bude Správca spracovávať po dobu 2 rokov alebo do odvolania Súhlasu a/alebo do okamihu vznesenie námietky proti spracovaniu Údajov. Následne budú Údaje vymazané. Tento Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolaním Súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo Súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.

 

Práva subjektov údajov súvisiace so spracovaním osobných údajov

Subjekt údajov má právo sa kedykoľvek obrátiť na Správcu a na poverenú osobu pre ochranu osobných údajov a požadovať informácie o spracovaní osobných údajov a prístup k nim. Ďalej má právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania a právo na prenosnosť osobných údajov. Uvedené práva môže uplatniť na uvedených kontaktoch Správcu. 

 

Cookies

S cieľom neustáleho zlepšovania webovej stránky https://millennium.sk používame súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov. Pozrieť alebo zmeniť svoje preferencie môžete v časti [gdpr_preferences class="gdpr-agreement" text="Privacy Preferences"]