Referencie

Slovenský pozemkový fond - Millennium referencia

Slovenský pozemkový fond bol zriadený zákonom Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Pozemkový fond je právnickou osobou, ktorej hlavnou kompetenciou je spravovanie štátnych pozemkov a nehnuteľností. Slovenský pozemkový fond s nami spolupracuje od roku 2014.


Webové sídlo www.pozfond.sk

Začiatok projektu: Marec 2015

Cieľom nového webového sídla Slovenského pozekového fondu je intuitívne nasmerovať návštevníka k riešeniu životnej situácie tak, aby dokázal získať odpovede na všetky svoje prípadné otázky, čím sa zmenšuje preťaženie kontaktných pracovníkov Slovenského pozemkovho fondu.

Nové webové sídlo jasne vymedzuje pôsobnosť organizácie, zabezpečuje vyhľadávanie a zobrazovanie uzavretých zmlúv , objednávok, faktúr SPF.Nové sídlo tiež zabezpečuje automatizovaný systém na pripomienkovanie zmlúv ešte pred ich uzatvorením, čo Slovenskému pozemkovému fondu pomáha udržiavať transparentnosť a vyváženosť názorov v tomto procese.